Menu

Art. 1326 BWB

Art. 1326 BWB

Artikel 1326 Burgerlijk Wetboek:

Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, moet geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar; of tenminste moet deze, benevens zijn handtekening, met de hand een “goed voor” of een “goedgekeurd voor” geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt.

Uitgezonderd ingeval de akte uitgaat van kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, wijngaardeniers, dagloners of dienstboden.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!