Menu

Art. 516 GWB

Art. 516 GWB

Artikel 516 Gerechtelijk Wetboek

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn alleen de gerechtsdeurwaarders bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm.

Zij kunnen aangesteld worden om vaststellingen te doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien; zij kunnen ook op verzoek van particulieren tot die vaststelling overgaan. Zij doen ook de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefening van hun ambt behoren.

Zij kunnen ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen; zij kunnen tevens, op verzoek van de advocaten van de partijen, alle andere verzoekschriften ter griffie neerleggen.

Zij kunnen de afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit voor eensluidend tekenen en kunnen uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt.

De gerechtsdeurwaarders verrichten, evenals de notarissen, de schattingen en openbare verkopingen van meubelen en roerende goederen, met inachtneming van de ter zake geldende wetten en verordeningen.

De raad van de arrondissementskamer stelt de rol vast van de gerechtsdeurwaarders die belast zijn met de betekening van de akten in strafzaken.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!