Menu

Computersabotage

Wat is computersabotage?

computersabotagePersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks in een computersysteem gegevens invoeren, wijzigen of verwijderen, of die door middel van eender welke technologie het normale gebruik van gegevens in een computersysteem wijzigen, bewust van het feit dat ze er geen toestemming voor hebben, worden door de wet bestraft met een gevangenisstraf en/of boete.

De wet heeft betrekking op computersabotage, bijvoorbeeld schadelijke handelingen zoals het binnenbrengen van een virus, de vernietiging van een computerbestand of het onbruikbaar maken van een harde schijf of computersysteem.

Een computervirus overdragen kan bijvoorbeeld worden ondergebracht bij computersabotage, zelfs als dit virus niet werd binnengebracht als gevolg van hacking of computerfraude. Het virus zorgt er immers voor dat het normale gebruik van een computer wordt bemoeilijkt door de gegevens die hij verwerkt te beschadigen.

Het uitwissen van computergegevens waartoe men toegang heeft, kan tevens als strafbaar aan sabotage worden beschouwd als het niet was toegestaan.

De wet voorziet dat poging tot computersabotage wordt bestraft met dezelfde straffen als sabotage zelf.

Zijn er verzwarende omstandigheden?

De wet schrijft voor dat als er computersabotage wordt gepleegd met het oogmerk om te bedriegen of om schade te berokkenen, de gevangenisstraf wordt verzwaard.

Zwaardere straffen zijn eveneens bij wet voorzien als de sabotage effectieve schade veroorzaakt (bijvoorbeeld de corruptie van een database, de onmogelijkheid om nog commerciële diensten aan te bieden via het gesaboteerde systeem, de verspreiding van een virus enz.) of het computersysteem volledig of gedeeltelijk belemmert (onbeschikbaarheid van de computer, verlies van noodzakelijke software om een toepassing te laten functioneren enz.) wat vaak het geval is.

Ten slotte schrijft de wet voor dat bij herhaling van de feiten de straffen worden verdubbeld.

Art. 550 ter Sw.

§ 1. Hij die, terwijl hij weet dat hij daartoe niet gerechtigd is, rechtstreeks of onrechtstreeks, gegevens in een informaticasysteem invoert, wijzigt, wist of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem verandert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintigduizend euro of met één van die straffen alleen.
Wanneer het in het eerste lid bedoelde misdrijf gepleegd wordt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot vijf jaar.

§ 2. Hij die, ten gevolge van het plegen van een misdrijf bedoeld in § 1, schade berokkent aan gegevens in dit of enig ander informaticasysteem, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfenzeventigduizend [euro] of met een van die straffen alleen.

§ 3. Hij die, ten gevolge van het plegen van een van de misdrijven bedoeld in § 1, de correcte werking van dit of enig ander informaticasysteem geheel of gedeeltelijk belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig f rank tot honderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen.

§ 4. Hij die onrechtmatig enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om de in §§ 1 tot 3 bedoelde misdrijven mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt terwijl hij weet dat deze gegevens aangewend kunnen worden om schade te berokkenen aan gegevens of, geheel of gedeeltelijk, de correcte werking van een informaticasysteem te belemmeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met één van die straffen alleen.

§ 5. De straffen bepaald in de §§ 1 tot 4 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis, 504quater of 550bis.

§ 6. Poging tot het plegen van het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met dezelfde straffen.

Bron: FOD Economie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!