Menu

Digitale laster en eerroof

Laster en eerroof op het Internet: hoe moet je reageren als je je bedreigd of benadeeld voelt door een voor jou lasterlijke site of door een site die een aanslag vormt op je eer, je reputatie, je privéleven, …?

 

Laster en eerroof op het InternetVerzamel allereerst voldoende bewijsmateriaal dat de inbreuken tegen je persoon documenteert. Belangrijk daarbij is dat dit op een juridisch correcte manier gebeurt. Zomaar een print-screen nemen van een web-pagina is geen voldoende bewijs voor een rechter! Denk maar aan de talloze vervalsingsmogelijkheden.

Vaststellen van laster en eerroof op het Internet

Forensicron kan voor een zeer schappelijke prijs, een forensische copie nemen van de betreffende pagina(‘s), deze volledig documenteren op een juridisch correcte manier en eventueel, maar toch aan te raden, een vaststelling van de feiten laten doen door een gerechtsdeurwaarder. Deze vaststellingen door een ministriëel ambtenaar bewijzen dan effectief de feiten en hebben de bewijskracht van een authentieke akte, zie voetnoot.

Een ander probleem is te achterhalen wie de titularis zijn van respectievelijk de website en het hosting-bedrijf. Forensicron doet tevens het speurwerk om te bepalen waar en hoe een klacht in te dienen bij de internetprovider of de hoster van de site.

Vervolgens  moet je je wenden tot je internetprovider of tot de hoster van de betreffende site (of van de discussiegroep) om zijn aandacht te vestigen op de schadelijke informatie en hem, afhankelijk van het geval, vragen de toegang tot die informatie te blokkeren of de informatie te laten verdwijnen. Bewaar liefst een spoor van je verzoek.

Komt er geen reactie, dan kun je een klacht indienen bij het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Ook hier zal het bewijsmateriaal dat door Forensicron is samengesteld, de klacht kunnen staven. Je klacht wordt dan voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke overheid, die een onderzoek kan openen en desnoods een rechtsvordering kan instellen bij een strafrechtelijke instantie.

Nog beter, tenminste als je een solied en juridisch correct dossier kan (laten) samenstellen, is het om een klacht in de handen van een onderzoeksrechter neer te leggen. Hierbij moet je wel ook een waarborg betalen. De onderzoeksrechter moet de klacht onderzoeken. Belangrijk daarbij is het om een goed onderbouwd dossier te hebben, waarop de onderzoeksrechter met een minimum aan onderzoeksdaden, resultaat kan boeken.

Bron: FOD Economie

Bewijskracht van de vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder

Krachtens artikel 516 tweede lid Ger.W. kunnen gerechtsdeurwaarders aangesteld worden “om vaststellingen te doen van zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien”\’ en kunnen zij \’ook op verzoek van particulieren tot die veststelling overgaan\’

Indien de gerechtsdeurwaarder in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, dus als openbaar ambtenaar (en niet als privé-persoon), binnen zijn territoriaal bevoegd arrondissement, vaststellingen van zuiver materiële feiten, en dus van door hem zelf zintuiglijk waargenomen feiten, doet en deze opneemt in een proces-verbaal van vaststelling maakt dit proces-verbaal een authentieke akte uit in de zin van artikel 1317, eerste lid B.W.

Zie ook het artikel Afpersing via het internet

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!