Menu

Erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken

Erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Erkenning door IBZ - Ministerie van Binnenlandse Zaken - Dienst Private veiligheidOm te voldoen aan de Wet van 19 juli 1991 in verband met private opsporing is Forensicron erkend als privaat onderzoeker door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder nummer 01.1081.41.

In sommige rechtszaken is bewijsmateriaal, verzameld door een niet-erkende forensisch onderzoeker, niet aanvaard door de rechtbank. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de tweede kamer van het Arbeidshof te Antwerpen op 11 januari 2013:

Rechtspraak: het forensisch onderzoek in de prullenmand

Zo is er het arrest van 11 januari 2013 waarin het Arbeidshof van Antwerpen zich heeft uitgesproken of een IT-forensisch onderzoek dat in opdracht van een werkgever werd uitgevoerd door een externe auditor, onder het toepassingsgebied van de Wet op de Privédetective van 19 juli 1991 valt of niet.

 

In zijn arrest bevestigde het Arbeidshof van Antwerpen dat de door de externe forensische onderzoeker uitgevoerde opdracht “ontegensprekelijk kadert in één van de van door de wet op de privédetective opgesomde activiteiten”.

 

Deze vaststelling is logisch, daar de Wet op de Privédetective ondermeer in haar artikel 1 §1, 3° stelt dat “het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten” onder het toepassingsgebied van voornoemde wet vallen.

 

Omdat “de persoon die het betreffende onderzoeksverslag heeft opgemaakt” niet heeft aangetoond dat hij houder is van een door de wet vereiste vergunning” (van privédetective, nvdr) en “evenmin wordt aangevoerd noch aangetoond dat de uitgeoefende activiteiten niet onder het toepassingsgebied van de wet zouden vallen” besloot het Arbeidshof dat “het verslag niet beantwoordt aan de minimale vereisten van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, zodat het Arbeidshof zich daarop niet kan steunen bij de beoordeling van het bestaan en/of de ernst van de vastgestelde feiten”.

Uiteraard staat onze GCFE certificatie en onze erkenning door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken er garant voor dat een onderzoek niet alleen technisch correct verloopt, maar dat ook aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!