Menu

Forensisch onderzoek van een computer – juridische valkuilen

Forensisch Onderzoek van een ComputerWerkgevers, HR-managers, veiligheidsverantwoordelijken en advocaten doen vaak een beroep op ICT-bedrijven of zelfstandige ICT-consultants om een forensisch onderzoek van een computer uit te voeren.

Maar wat als de resultaten van dit forensisch onderzoek voor juridische doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in een arbeidsgeschil?


Hoewel deze ICT-medewerkers de nodige technische vaardigheden hebben, kunnen hun acties verstrekkende juridische gevolgen hebben wanneer het forensisch onderzoek van de computer gericht is op het verzamelen van bewijsmateriaal. Bij een onderzoek dat gericht is op het verzamelen van bewijsmateriaal, is het nuttig, of beter gezegd noodzakelijk, om een beroep te doen op een erkend privaat onderzoeker.

Rechtspraak: het forensisch onderzoek in de prullenmand

Zo is er het arrest van 11 januari 2013 waarin het Arbeidshof van Antwerpen zich heeft uitgesproken of een IT-forensisch onderzoek dat in opdracht van een werkgever werd uitgevoerd door een externe auditor, onder het toepassingsgebied van de Wet op de Privédetective van 19 juli 1991 valt of niet.

 

In zijn arrest bevestigde het Arbeidshof van Antwerpen dat de door de externe forensische onderzoeker uitgevoerde opdracht “ontegensprekelijk kadert in één van de van door de wet op de privédetective opgesomde activiteiten”.

 

Deze vaststelling is logisch, daar de Wet op de Privédetective ondermeer in haar artikel 1 §1, 3° stelt dat “het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten” onder het toepassingsgebied van voornoemde wet vallen.

 

Omdat “de persoon die het betreffende onderzoeksverslag heeft opgemaakt” niet heeft aangetoond dat hij houder is van een door de wet vereiste vergunning” (van privédetective, nvdr) en “evenmin wordt aangevoerd noch aangetoond dat de uitgeoefende activiteiten niet onder het toepassingsgebied van de wet zouden vallen” besloot het Arbeidshof dat “het verslag niet beantwoordt aan de minimale vereisten van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, zodat het Arbeidshof zich daarop niet kan steunen bij de beoordeling van het bestaan en/of de ernst van de vastgestelde feiten”.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!