Menu

Informaticabedrog

Volgens de wet wordt informaticabedrog gepleegd door iemand die, met frauduleus oogmerk, voor zichzelf of voor een ander tracht een illegaal economisch voordeel te verwerven, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen.

Met andere woorden bestaat computerfraude erin gegevens te manipuleren ten opzichte van een machine om zich een onwettig voordeel te bezorgen (deze inbreuk leunt aan bij oplichterij; traditionele oplichterij heeft echter betrekking op het misleiden van een persoon en niet van een machine).

InformaticabedrogInformaticabedrog is bijvoorbeeld

  • het gebruik van een gestolen kredietkaart om geld te halen uit een bankautomaat,
  • de onwettige overschrijding van het krediet verbonden aan je eigen kredietkaart,
  • de wijziging van programma’s of computerbestanden om onrechtmatige financiële voordelen te bekomen
  • de uitvoering van onrechtmatige manipulaties van klantenrekeningen door een bankbediende.

PhishingEen andere recentere vorm van computerfraude is phishing. Phishing op zich vormt niet het voorwerp van een specifieke strafbepaling, toch is het gebruik van persoonsgegevens van het slachtoffer met de bedoeling om handelingen te verrichten in naam van het slachtoffer strafbaar uit hoofde van computerfraude en zelfs van bedrog als een valse website of een vals e-mailadres werd gebruikt.

Wie informaticabedrog pleegt, krijgt een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete of een van beide straffen. Ook poging tot bedrog wordt bestraft. Bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld.

Kan ik informaticabedrog plegen zonder dat ik mij daarvan bewust ben?

Neen! Om strafbaar te zijn, moet er bedrieglijk opzet zijn. Anders dan bij oplichting is er hier geen sprake van manipulatie om het vertrouwen van een persoon rechtstreeks te beschamen. Het is nodig en voldoende dat er aangetoond is dat het in de bedoeling lag zichzelf of iemand anders een illegaal vermogensvoordeel te verschaffen.

Art. 504 quater

§ 1. Hij die, voor zichzelf of voor een ander, een bedrieglijk vermogensvoordeel verwerft, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen.

§ 2. Poging tot het plegen van het misdrijf bedoeld in § 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijftigduizend frank, of met een van die straffen alleen.

§ 3. De straffen bepaald in de §§ 1 en 2 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis of in titel IXbis. “.


Bron: FOD Economie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!