Menu

Internetfraude

InternetfraudeInternetfraude is een moderne vorm van oplichting. Criminelen hebben nieuwe manieren gevonden om op een makkelijke en snelle manier veel mensen geld afhandig te maken. De kans dat je op de een of andere dag geconfronteerd wordt met personen die je via e-mail of Internet proberen op te lichten is dan ook zeer reëel.

Wat kan Forensicron voor u doen wanneer U slachtoffer bent van Internetfraude?

Forensicron kan voor U een snelle en kosten-efficiëntetriage” doen van de internet-elementen uit uw dossier en U adviseren over de haalbaarheid van een mogelijke recuperatie van de verliezen. Tevens zal Forensicron U helpen bij het samenstellen van een dossier en de bewijsstukken die moeten worden aangebracht voor de aangifte van een klacht bij de politie of rechtstreeks bij de onderzoeksrechter.

Uiteraard advizeren wij onze klanten altijd op zijn minst klacht neer te leggen bij de politie.

Wist U dat?

de FCCU ( de Federal Computer Crime Unit, die in België politioneel onderzoek doet naar Internet fraude ) tijdens 2012 32.000 klachten ontvangen heeft via hun website. In het jaarverslag van 2012 van de Federale Politie lezen we:

 

De dienst FCCU heeft na 6 jaar werking beslist om het nationale aanspreekpunt voor het melden van internetgerelateerde feiten te hervormen. Het nieuwe platform eCops zou eerlang van start moeten gaan.

Twee redenen liggen aan de basis van deze verandering:

  • Enerzijds geven vele mensen feiten aan waarvan zij het slachtoffer zijn geworden. Het gaat dan niet meer om een simpele melding omdat deze personen moeten worden doorverwezen naar de lokale politie om klacht neer te leggen. Het zou dus tijdverlies met zich meebrengen voor het slachtoffer.
  • Anderzijds kunnen de steeds stijgende meldingen (meer dan 32 000 in 2012) niet meer binnen redelijke termijnen worden behandeld, wat eveneens een weerslag zou kunnen hebben op de slachtoffers.

Omwille van deze redenen en na een analyse van de verschillende soorten berichten die over het algemeen worden ontvangen, blijkt het meer aangewezen om publieke fiches te publiceren die een antwoord bieden op mogelijke situaties. Bovendien kan het slachtoffer er ook informatie vinden over de procedure om klacht neer te leggen en de bewijsstukken die moeten worden aangebracht.

Oplichting

In België wordt oplichting gestraft volgens artikel 496 van het Strafwetboek, waarin het volgende wordt vermeld:

Aan oplichting maakt zich schuldig, hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid.

Of in klare taal gezegd, is oplichting:

Met mooie woorden en voorstellen, die niemand onberoerd laten, goederen of gelden ontfutselen aan argeloze (nietsvermoedende) personen (internetgebruikers).

Het internet biedt de mogelijkheid om op korte termijn en met zeer weinig financiële middelen een groot aantal mogelijke slachtoffers te bereiken.

Ook indien men gebruik maakt van de moderne communicatiemiddelen (internet) om zich een ‘vermogensvoordeel’ te verschaffen, blijft artikel 496 Sw. van toepassing.

Is poging tot oplichting strafbaar?

Ja: volgens datzelfde artikel 496 van het Belgische Strafwetboek is poging tot oplichting strafbaar! Dus, diegene die probeert een ander op te lichten, kan gestraft worden.

Bron: Federale Politie / Police Fédérale

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!