Menu

Valsheid in informatica

Valsheid in informatica is het wijzigen of wissen van gegevens in een informaticasysteem of het gebruik van die gegevens veranderen, zodat ook de juridische draagwijdte verandert.

Met andere woorden: valsheid in informatica is het via datamanipulatie vervalsen van juridisch relevante gegevens. Je kunt bijvoorbeeld elektronische gegevens vervalsen door ze (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen of te wissen tijdens het invoeren, het terughalen of het opslaan in de computer.

Het begrip is ingevoerd om een einde te maken aan de problemen die ontstonden wanneer men het begrip ‘valsheid in geschrifte’ wilde toepassen op computergegevens. Immers: zijn gegevens op een computer nu wel of niet te beschouwen als ‘geschriften’?

Valsheid in informatica is onder meer:

  • namaak of vervalsing van kredietkaarten;
  • valsheid op het vlak van digitale contracten (wanneer juridisch relevante gegevens niet meer op papier worden gedrukt, noch met de hand worden ondertekend);
  • invoering van een vals kredietkaartnummer bij het tegen betaling intekenen op een internetsite;
  • inschrijving van fictieve schuldvorderingen of wijziging van loongegevens door een bediende in de boekhoudsoftware van een bedrijf;
  • kunstmatige opdrijving, door een bediende, van het aantal overuren in de software voor het beheer van de arbeidstijd;
  • vervalsing van een elektronische handtekening of bewust gebruik van vervalste gegevens.

Wie valsheid in informatica pleegt, krijgt een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete of één van beide straffen. Ook poging tot informaticavervalsing wordt bestraft. Bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld.

De wet voorziet tevens dat hij die gebruik maakt van de gegevens die op die manier werden verkregen terwijl hij weet dat ze vals zijn, wordt gestraft alsof hij de auteur ervan is. Het hergebruik van verkregen gegevens door middel van bedrog is dus op dezelfde wijze strafbaar als het bedrog zelf!


Kan ik informaticavervalsing plegen zonder dat ik mij daarvan bewust ben?

Neen! Om strafbaar te zijn, moet valsheid in informatica worden gepleegd met kennis van zaken en met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.
Samengevat kan er enkel sprake zijn van inbreuk als alle bestanddelen aanwezig zijn, met name:

  • Er moeten gegevens ingevoerd, gewijzigd of gewist zijn in een informaticasysteem of de mogelijke aanwending van die gegevens moet veranderd zijn. Het begrip gegevens wordt door de wet in ruime zin opgevat en deze laatste bevat alle voorstellingen van informatie die kunnen worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd door middel van een computersysteem.
  • Door de manipulatie moet de juridische draagwijdte van de gegevens veranderen. De rechter bepaalt of een dergelijke verandering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
  • Het misdrijf moet gepleegd zijn met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. Daaruit volgt dat de vervaardiging van valse kredietkaarten of valse digitale handtekeningen voor wetenschappelijke doeleinden bijvoorbeeld niet strafbaar is op basis van de inbreuk van valsheid in informatica.

Art. 210bis.

§ 1. Hij die valsheid pleegt, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in te voeren in een informaticasysteem, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen, waardoor de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens verandert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen.
§ 2. Hij die, terwijl hij weet dat aldus verkregen gegevens vals zijn, hiervan gebruik maakt, wordt gestraft alsof hij de dader van de valsheid was.
§ 3. Poging tot het plegen van het misdrijf, bedoeld in § 1, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijftigduizend frank of met een van die straffen alleen.
§ 4. De straffen bepaald in de §§ 1 tot 3 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 259bis, 314bis, 504quater of in titel IXbis. “.

Bron: FOD Economie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!